Allmänt, Göteborg, Val 2022

Jämställdhet för Göteborgs bästa!

Kommunalt jämställdhetspolitiskt program

Centerkvinnorna i Göteborg är en feministisk organisation som aktivt verkar för jämställdhet i samhället och i Centerpartiet i Göteborg genom att opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och jämställdhet. Med stöd och utbildning arbetar vi för att fler kvinnor ska ta plats på ledande positioner i samhället och inom Centerpartiet i Göteborg.

Systerskapet är den gröna tråden i vårt arbete.

Kommunalt jämställdhetspolitiskt program tar sin grund i Centerkvinnornas nationella jämställdhetspolitiska program. Det kommunala programmet ska läsas som ett komplement till det nationella där det kommunala perspektivet förtydligas utifrån Göteborgs Stads förutsättningar.

Våra friheter

Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program utgår från tre friheter som definierats som särskilt viktiga för att människor ska kunna nå sin fulla potential och leva hela sina liv i frihet.

För Centerkvinnorna handlar ekonomisk frihet om

 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till ekonomiskt självbestämmande och egenmakt.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till ägande.
 • Att det obetalda arbetet ska delas lika.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt till lika lön för lika arbete.

För Centerkvinnorna handlar sexuell frihet och kvinnors hälsa om

 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter till en god hälsa.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till kroppslig integritet.
 • Att kroppar inte ska behandlas som objekt och handelsvaror.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter att fritt utforma sin egen sexualitet.

För Centerkvinnorna handlar strukturell frihet om

 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter att fatta beslut över sitt eget liv.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt till frihet från diskriminering.
 • Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt att känna sig trygga i samhället.

Ekonomisk frihet

Ekonomisk frihet är centralt för att kunna uppnå våra andra friheter. Vi lever i ett samhälle där pengar till stor del innebär makt och inflytande. För oss är det självklart att samhällets ekonomiska system inte ska gynna individer olika beroende på könstillhörighet.

Jämställd arbetsmarknad

En jämställd arbetsmarknad och möjlighet till arbete är grunden för hela samhällets utveckling; för jämlikhet, jämställdhet, finansiering av välfärden, förebyggande av utanförskap och inte minst tillväxt i hela Göteborg. Eget arbete är en central grundbult för ekonomisk frihet och trygghet för den enskilde individen. Att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, utifrån var och ens förmåga, är en av samhällets absoluta huvuduppgifter. Idag vet vi att arbetsmarknaden inte är jämställd.

Fler arbetsgivare och bättre villkor

Göteborgs Stad har cirka 55.000 anställda. Nästan fyra av fem anställda i den offentliga sektorn är kvinnor. I flera kvinnodominerade yrken, inte minst inom vård- och omsorg, är det svårt att byta jobb och därigenom påverka sin arbetssituation eller lön på grund av att det finns alltför få arbetsgivare. Ökad konkurrensutsättning av dessa sektorer inom Göteborgs Stad sätter press på löneutvecklingen, karriärmöjligheter och villkor, vilket gynnar kvinnor. Därför vill Centerkvinnorna i Göteborg konkurrensutsätta fler av Göteborgs Stads verksamheter.

En av Centerkvinnorna i Göteborgs främsta uppgifter är att främja en politik som skapar en jämställd och hållbar arbetsmarknad. En av de viktigaste åtgärderna är att fler kvinnor ska få möjlighet att välja att arbeta heltid. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tecknat ett avtal med Kommunal om att heltid som norm ska införas i vård- och omsorgsyrkena. Vi välkomnar att Göteborgs Stad som en del av den offentlig sektor går före, samt att privata aktörer uppmuntras att i högre utsträckning erbjuda heltid till sina anställda.

Många jouravtal är omoderna och inte anpassade till en professionell yrkesroll. Vi vill förbättra villkoren och därigenom höja statusen för jouranställda, inte minst alla kvinnor i vård- och omsorgsyrken. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver Göteborgs Stad se över och rätta till arbetsförhållandena inom vård och omsorg. Det är orimligt att inte alla schemalagda timmar räknas in i lönen och inte acceptabelt att gömma sig från ansvar genom att hänvisa till att detta är en facklig fråga. Centerkvinnorna i Göteborg ska därför verka för att lön ska ges för alla schemalagda timmar, även jour.

Centerkvinnorna i Göteborg vill att det skapas karriärvägar inom alla yrkeskategorier, bland annat genom att säkerställa att privata arbetsgivare kan verka inom den offentliga sektorn. Yrkesgrupper, som undersköterskor och förskolepersonal, utgörs av kvinnor med låg lön, tunga arbetsuppgifter och begränsade möjligheter till karriär och självbestämmande. Det gör också att dessa personalgrupper ofta har hög sjukfrånvaro.

Göteborgs Stad behöver fler undersköterskor men idag är det för få som söker sig till yrket. För att skapa fler möjligheter till karriärutveckling och höja yrkets status vill vi se en betald vidareutbildning för specialistundersköterskor. I de kvinnodominerade yrkesgrupperna är det vanligare med större personalgrupper under varje chef vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Vi vill att Göteborgs Stad ser över personalgruppernas storlek så att chefer får möjlighet att vara bra chefer. Vi vill se nya förslag på förbättringar i kvinnodominerade sektorer, såsom arbetskläder och slopad karensdag för förskolepersonal. De som arbetar med barn utsätts i högre utsträckning för till exempel förkylningar och influensor än i andra yrkesgrupper.

Enklare etablering på arbetsmarknaden

Det finns ytterligare klyftor på arbetsmarknaden än de mellan kvinnor och män. En sådan är klyftan mellan inrikes- och utrikesfödda. Etableringstiden för utrikesfödda på arbetsmarknaden är lång och allra längst från arbetsmarknaden står utrikesfödda kvinnor. Att sysselsättningsgraden och etableringstiden skiljer sig avsevärt mellan könen är allvarligt både utifrån ett jämställdhets- och ett integrationsperspektiv. För att fler utrikesfödda kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till en egen ekonomisk frihet behövs fler satsningar på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för kvinnor med erfarenhet från alla typer av bristyrken, exempelvis vård och omsorg. Högre tempo och högre krav inom SFI samt införa integrationsförskolor, den förskola som bedrivs parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna.

Försörjningsstöd ska betalas ut även till kvinnor

Centerkvinnorna i Göteborg anser att försörjningsstöd som beviljats till båda parter i ett förhållande också ska utbetalas till respektive person. Idag händer det att par som får försörjningsstöd från kommunen inte får det var och en för sig, utan att stödet enbart betalas ut till en av parterna. I vissa kommuner överlämnas beslutet om vem som får pengarna till paret. Ofta blir det mannen som tar emot stödet, inte minst i relationer med en maktobalans. I utsatta lägen kan det vara avgörande att kvinnorna har makten över sin ekonomi. Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, och i de fall ett försörjningsstöd betalas ut spelar det en central roll. Att få tillgång till sina egna pengar är också viktigt för de kvinnor som nyligen kommit till Sverige.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för

 • Att det ska skapas möjlighet att göra karriär i alla yrkeskategorier.
 • Att trösklarna in till arbetsmarknaden sänks för utrikesfödda kvinnor.
 • Att satsningar görs på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för kvinnor med erfarenhet från bristyrken.
 • Att lön ska ges för alla schemalagda timmar.
 • Att försörjningsstöd ska betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda ansökt och beviljats försörjningsstöd.

Jämställt företagande

Andelen kvinnor som driver företag ökar, men företagandet är fortfarande långt ifrån jämställt. För att skapa hållbar tillväxt och växande företag i Göteborg behövs satsningar på kvinnor som driver eller vill driva företag. De bästa förebilderna för kvinnliga företagare är andra kvinnliga företagare. Göteborg Stad kan främja ett mer jämställt näringsliv genom till exempel rådgivning, vägledning och smidigt tillståndsgivande. BRG och andra offentliga aktörer som arbetar med att främja näringsliv ska även aktivt arbeta för att främja ett jämställt näringsliv och redovisa insatser utifrån ett genusperspektiv. Ökad konkurrensutsättning av sektorer med kvinnodominerade yrken, inte minst inom vård- och omsorg inom Göteborgs stad, gynnar kvinnors företagande. Därför vill Centerkvinnorna i Göteborg konkurrensutsätta fler av Göteborgs Stads verksamheter. På så vis skulle det ges ökade möjligheter för kvinnor att starta och driva företag inom de områden där de har yrkeskompetens och erfarenhet.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att tillgången till lån och mikrolån förbättras.
 • Att kommunala aktörer aktivt ska arbeta för att främja ett jämställt näringsliv.
 • Att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad till kvinnor ska stärkas.
 • Att fler av Göteborgs Stads verksamheter konkurrensutsätts.

Jämställd ekonomi för pensionärer

En ojämställd arbetsmarknad begränsar kvinnors frihet under hela livet och leder till ojämställda pensioner. Vi vet att de pensionärer som har minst pengar att leva på är kvinnor. En stor orsak till dagens ojämställda pensioner beror på att kvinnor i högre utsträckning arbetat deltid, spenderat mer tid hemma med barn och för att de i större utsträckning har ägnat sig åt anhörigvård av sina föräldrar vid sjukdom eller ålderdom. Många känner inte till hur deltid och föräldraledighet inverkar på pensionen.

Båda parter ska ha samma rätt och möjlighet att förvärvsarbeta i lika hög grad för att undvika att pensionen påverkas negativt. Idag är inte detta en verklighet. Kvinnor nyttjar flest dagar av föräldraförsäkringen och är de som jobbar mest deltid under småbarnsåren. Vårt mål är att alla föräldrar ska dela lika på föräldraförsäkringen och på det obetalda hemarbetet. Centerkvinnorna i Göteborg vill därför att Göteborgs Stads Budget- och skuldrådgivning ges ett informationsuppdrag, i samverkan med berörda aktörer, att på ett bättre och mer effektivt sätt informera allmänheten om hur pensionen påverkas av olika livsval. Den information som riktas till föräldrar och även företagare behöver stärkas ytterligare. Informationsuppdraget syftar till att människor ska kunna göra välinformerade val och väga in både kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Vi lever idag allt längre, vilket såklart är positivt då det innebär att vi är vid god hälsa även på äldre dagar. Idag har de flesta ett efterlevandeskydd om partnern avlider före 65 års ålder. Det är av stor vikt, inte minst för kvinnor som ofta har en lägre inkomst eller pension. Få har dock efterlevandeskydd när de har passerat 65 år, då det ofta är kopplat till att vara yrkesverksam. Kunskapen är låg om att efterlevandeskyddet ofta upphör vid 65 års ålder, vilket kan innebära en stor ekonomisk påfrestning. Centerkvinnorna i Göteborg vill därför att ett informationsansvar åläggs Göteborgs Stads Budget- och skuldrådgivning om bland annat efterlevandeskyddet då människor uppnår pensionsålder. Med kunskap och rätt information kan välgrundade beslut fattas om en vill teckna ett efterlevandeskydd eller ej.

Att arbeta de sista åren före pension är extra viktigt för att uppnå en bättre pension. Det gällerspeciellt för dem med lägst inkomst, oftast kvinnor. Men många äldre möts av åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, trots erfarenhet, kompetens och ett enklare livspussel. Vi anser att studie och yrkesvägledning för äldre ska erbjudas, eftersom äldre är en grupp som har svårt att återinträda på arbetsmarknaden vid arbetslöshet.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att Göteborgs Stads Budget- och skuldrådgivning ges ett informationsuppdrag, i samverkan med berörda aktörer, att informera om hur pensionen påverkas långsiktigt av olika livsval och om efterlevandeskyddet i god tid inför att människor uppnår pensionsålder.
 • Att studie- och yrkesvägledning ska ges genom hela livet, även till äldre.

Jämställt boende

Alla ska kunna känna sig trygga både i och utanför hemmet. Våld i nära relationer är ett enormt samhällsproblem som måste förhindras. Det räcker inte att förhindra våld i stunden, den utsatte måste känna att de kan lämna situationen för gott. Bristen på bostäder i Göteborg är skriande och utgör ett stort hinder för våldsutsatta att lämna destruktiva relationer. Våldsutsatta måste ges förtur till bostäder inom allmännyttan.

Bostadsbristen gör att äldre inte kan flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad. För att detta ska bli möjligt behövs fler billiga och mindre lägenheter. Nya bostäder behöver byggas och flyttkedjorna behöver komma i gång. Äganderätter är en form av boenden som inte nyttjas i Göteborg i särskilt stor utsträckning. För många äldre kvinnor som bor i hus helt utan lån, men med låga pensioner, skulle detta alternativ kunna vara mycket mer attraktivt än en hyresrätt eller bostadsrätt, den dag ett hus blir för mycket att ta hand om.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att våldsutsatta ges förtur till bostäder inom allmännyttan.
 • Att det byggs fler bostäder.
 • Att byggandet av äganderätter ökar.

Jämställt föräldraliv

Ojämställdhet i familjelivet begränsar kvinnors frihet, minskar deras ekonomiska utrymme, snävar in karriärvägar och riskerar i förlängningen att göra kvinnor sjuka. En del av utmaningen är den skeva fördelningen i uttaget av föräldraledighet. Att kvinnor får ta den ekonomiska smällen för den fördelningen kan vi inte acceptera. Därför är det inte en köksbordsfråga, det är en samhällsfråga och det behövs politik som möter problembilden.

För att möjliggöra för fler föräldrar att komma tillbaka i arbete efter föräldraledighet vill Centerkvinnorna i Göteborg att Göteborgs Stad ska erbjuda större valfrihet vidinskolning, så att den inte måste ske vid terminsstart, samt mer flexibla öppettider. För föräldrar som arbetar deltid eller har egna företag kan det vara särskilt viktigt. Kanske behövs bara några timmars barnomsorg per vecka för att företaget ska fortsätta att gå runt. Med den oflexibla förskolestart som idag råder i Göteborgs Stad kan föräldrar ibland behöva vänta tills barnet är 1,5 år innan de erbjuds en förskoleplats, trots att kommuner ska garantera plats från 1 år. Vi vill att barnomsorgen ska vara flexibel och erbjuda barnomsorg på helger, nätter och lov i högre utsträckning. Då krävs att inskolning kan ske kontinuerligt under hela året. Centerkvinnorna i Göteborg ser positivt på att det också finns en valfrihet och ett alternativ till förskola, såsom pedagogisk omsorg.

Centerkvinnorna i Göteborg vill att Göteborgs Stads Budget- och skuldrådgivning ges ett informationsuppdrag, i samverkan med andra berörda aktörer, att till vårdnadshavare informera om att uttaget av föräldradagar påverkar familjeliv, hälsa och livsinkomst. Informationsuppdraget syftar till att vårdnadshavare ska kunna göra välinformerade val och väga in både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Vetenskaplig kunskap i beteendeekonomi, såsom olika former av nudging, bör användas för att hjälpa vårdnadshavare att dela lika och att välja en mer jämställd fördelning. Nudging används för att påverka människor till beslut i en viss riktning, till exempel genom att utnyttja det faktum att människor är mer benägna att välja det alternativ som uppfattas som huvudalternativet eller det förvalda ”icke-vals-alternativet”.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att uttaget av föräldraförsäkringen ska bli mer jämställt.
 • Att ge Göteborgs Stads Budget- och skuldrådgivning ett informationsuppdrag riktat till vårdnadshavare om föräldraförsäkringens påverkan på familjeliv, hälsa och livsinkomst.

Sexuell frihet och kvinnors hälsa

Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla individer ska ha rätten till och självbestämmandet över den egna kroppen, sin reproduktiva hälsa, sexualitet och rätten till en god fysisk och psykisk hälsa.

Jämställd trygghet

Rätten till trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet. Den upplevda otryggheten begränsar kvinnors sätt att leva och därför måste vi fortsätta arbeta för att skapa trygga utemiljöer och med andra brottsförebyggande insatser. Faktum är att risken att utsättas för våld är större i det egna hemmet än utomhus för en kvinna.

Personer med allvarlig psykisk ohälsa som använder sig av olika former av självskadebeteende är en mycket utsatt grupp i samhället och riskerar i högre grad att utsättas för sexualbrott. En förklaring som ges är att dessa i större utsträckning än andra har svårigheter att göra riskbedömningar eller att sätta gränser, men det kan också bero på att män som begår sexualbrott riktar in sig på just extra sårbara kvinnor. Kunskapen behöver öka inom skola, socialtjänst, vård och omsorg för att bättre kunna bemöta individer som är extra sårbara.

Där barn och ungdomar finns, är också pedofilerna; skolan, idrottsföreningen, nätet m.m. Kopplingen mellan att begå barnpornografibrott och att begå sexuella övergrepp på barn är mycket stark. Årligen uppdagas fall där personal inom förskola eller skola någonstans i Sverige har begått sexuella övergrepp på barn och unga. Göteborgs Stad ska regelbundet göra registerkontroll av personal i förskola och skola samt använda de digitala hjälpmedel som finns för att tidigt upptäcka och begränsa spridningen av barnpornografiska bilder. Förskola och skola ska vara fri från pornografi och därför ska porrfilter finnas.

Människohandel och prostitution hör inte hemma i ett jämställt och demokratiskt samhälle. Vi vet att majoriteten av dem som utnyttjas i prostitution och människohandel är kvinnor och att de som utnyttjar framförallt är män. Majoriteten av dem som idag utnyttjas i prostitution eller människohandel har ett stort behov av stödinsatser för att bearbeta trauman och kunna gå vidare. Centerkvinnorna i Göteborg vill därför att alla som har utsatts för prostitution och människohandel ska få möjlighet till rätt stöd och vård.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att anställda inom skolan och socialtjänsten ska få utbildning om brott som sker på nätet.
 • Att all personal inom vård- och omsorgssektorn ska få kunskap och utbildning om sexualbrott, våld mot barn och våld i nära relation.
 • Att porrfilter införs i förskola och skola.
 • Att en utökad och regelbunden registerkontroll av personal i förskola och skola införs.
 • Att alla som utsatts för prostitution och människohandel ska få möjlighet till rätt stöd och vård.

Jämställt föräldraskap

Att själv få välja om en vill ha barn, att känna sig trygg under förlossningen och att ha självbestämmande över sin egen reproduktiva hälsa är centralt för sexuell frihet och kvinnors hälsa. Att som kvinna känna sig bekväm och välkommen att amma sitt barn när barnet eller mamman önskar handlar om en viktig samhällsinställning som vi vill värna, det ska därför vara olagligt att inskränka rätten att amma.

Det är viktigt med ett effektivt och samordnat stöd till föräldrar. Familjecentraler är bra, eftersom de effektiviserar och avdramatiserar den kontakt som barn och föräldrar har med vård och myndigheter. På familjecentralen samverkar barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen förskola och socialtjänst och skapar en mötesplats för barnfamiljer.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att Göteborgs Stad samordnar verksamheter för små barn och föräldrar i fler familjecentraler.

Jämställd hälsa

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Vårt hälsotillstånd påverkas av många faktorer, exempelvis var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. All verksamhet i Göteborgs Stad ska genomsyras av folkhälsoarbete, hur vi får göteborgarna att må bra.

Inom kvinnodominerade yrken är sjukskrivningarna ofta störst, men kvinnor inom mansdominerade yrken är också sjukskrivna i högre utsträckning än män. Centerkvinnorna i Göteborg vill därför se att Göteborgs Stad erbjuder kvinnor, där sjukfrånvaron är särskilt hög, minst två friskvårdstimmar i veckan tillsammans med starka incitament för att få personalen att nyttja sina friskvårdstimmar.

Fysisk aktivitet är bra både för kropp och själ. Naturen har förmåga att ge återhämtning och minska stress. Genom Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med samtal. Centerkvinnorna i Göteborg vill att alla göteborgare ska ha närhet till en grön lunga.

Kulturen och utövande av kulturella uttryck, är också bra för vårt mående och kan användas som verktyg för bättre psykisk hälsa och i samband med rehabilitering.

Flickor är mindre fysiskt aktiva jämfört med pojkar och aktivitetsnivån sjunker med ökad ålder så idrottsrörelsen ska stärka sitt jämställdhetsarbete, för att idrotten ska komma flickor till del i större utsträckning.

Den psykiska ohälsan hos unga tjejer fortsätter att öka. Centerkvinnorna i Göteborg vill att samtliga elever i grundskola och gymnasium erbjuds årliga hälsosamtal med elevhälsan. Hälsosamtalen syftar till att ge tillfälle för samtal om känslor och hälsa i en så tidig ålder som möjligt, med en positiv påverkan på många individers framtida psykiska hälsa.

Samhällets stöd till missbrukare är främst riktat till män. Merparten av landets kvinnojourer tar inte emot kvinnor med missbruk, medan missbruksvården inte primärt är rustad för att hantera den våldsproblematik som ofta följer med kvinnor med missbruk. Kvinnor faller mellan stolarna. Både kvinnor och män har större chans att komma till rätta med sitt missbruk om vården anpassas bättre och då kvinnor och män skiljs åt. Vi vill också att landets kvinnojourer ska få bättre stöd om de tar emot kvinnor med missbruk.Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att kvinnor anställda av Göteborgs Stad ska erbjudas minst två friskvårdstimmar per vecka tillsammans med incitament för att nyttja sina timmar.
 • Att idrottsrörelsen och skolan ska skapa förutsättningar för en jämställd fysisk aktivitetsnivå bland elever.
 • Att årliga hälsosamtal med elevhälsan erbjuds alla elever i grundskola och gymnasium.
 • Att missbruks- och beroendevård ska komma både kvinnor och män till del och att kunskapen kring dessa kvinnors stöd- och vårdbehov stärks.

Jämställd vård och omsorg för äldre

En välfungerande äldrevård och äldreomsorg är en jämställdhetsfråga. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa och kan dessutom ge stora samhällsvinster.

Förebyggande hälsoarbete

Centerkvinnorna i Göteborg vill se ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre. Äldrehälsovårdsprogrammet ska vara inriktat mot att dels fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring bland annat kost, motion och fallskadeprevention.

Rätten för äldre till inflytande över sin egen vardag borde vara en självklarhet. Kvaliteten på äldreomsorgen måste höjas och tryggheten öka. En äldreomsorg med hög kvalitet ger personal bättre förutsättningar att ge god omvårdnad. Rätt bemanning och hög kvalitet bidrar till trygghet för såväl de äldre som för deras anhöriga. Anhöriga, ofta kvinnor, tvingas kompensera för bristande hemtjänst eller underbemanning på äldreboendet.

Centerkvinnorna i Göteborg vill att valfriheten ska öka vad gäller innehållet i välfärdstjänsterna och att Göteborgs Stad ska erbjuda förenklade biståndsbedömningar. Det innebär att äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan automatiskt får rätt till ett antal timmars hjälp. En får sedan bestämma själv vad som ska ingå i den hjälpen.

Närhet och ömhet är viktigt oavsett i vilken del av livet en befinner sig i. Rätten till sin egen kropp och till sin egen sexualitet är lika stor även på äldre dagar. Tyvärr saknar många yrkesutövare inom vård och omsorg tillräcklig kunskap och förståelse för att sexualitet och lust är starkt kopplade till hälsa och välbefinnande. Vi vill se ökad kunskap inom vård och omsorg om äldres sexualitet och rätt till ett privatliv, inte minst på äldreboenden och inom äldreomsorgen.

Det bedöms finnas en relativt stor underrapportering av våld mot äldre kvinnor. Kunskapen om äldre kvinnors våldssituation måste komma personal inom socialtjänst, vård och omsorg till del. Regelbundna hembesök av mobila team är här ett sätt att upptäcka sexuella övergrepp och annat våld som äldre utsätts för.

Bättre villkor inom anhörigomsorgen

Kvinnor väljer oftare än män att gå ner i arbetstid för att ge omsorg till sina föräldrar eller sin partner. Cirka 75 procent av all vård och omsorg ges av anhöriga. Ekonomin, arbetslivet och det psykiska välbefinnandet påverkas då ett stort ansvar för anhörigomsorgen läggs på döttrar, systrar, mödrar och makor. Om kvinnor och män delar mer lika på denna omsorg, påverkas jämställdheten positivt.

Göteborgs Stad måste bli anhörigvänlig arbetsgivare, det vill säga följa socialtjänstlagen och erbjuda närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken. Idag skiljer det sig åt mellan kommuner om anhörigvårdare kan få ersättning eller ej beroende på ålder. Samtidigt är det viktigt att en borttagen övre åldersgräns inte resulterar i att Göteborgs Stad frånsäger sig sitt ansvar.

Vi ser behov av annat stöd till anhöriga som ger vård och omsorg, såsom tekniska lösningar och att utbildning, avlösning och psykosocialt stöd erbjuds i större utsträckning. Vi vill att Göteborgs Stad åläggs att ge utförlig och tillgänglig information om rätten till anhörigstöd. Demensombud och anhörigombud finns idag i vissa kommuner.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre införs.
 • Att Göteborgs Stad ska erbjuda förenklade biståndsbedömningar så att valfriheten kan öka vad gäller innehållet i välfärdstjänsterna för äldre.
 • Att kunskapen ökar om äldres sexualitet och rätt till ett privatliv på äldreboenden och inom äldreomsorgen.
 • Att personal inom socialtjänst, vård och omsorg får utökad kunskap om äldre kvinnors psykiska ohälsa för att förebygga depression, om alkoholkonsumtion för att förebygga alkoholproblematik och om våldsutsatthet och sexuella övergrepp.
 • Att bättre stöd ges ekonomiskt, socialt och tekniskt liksom bättre information, till anhöriga som vårdar och ger omsorg.

Strukturell frihet

Strukturer är de normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Från informella ”regler” till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Strukturerna påverkar vår frihet.

Jämställd rätt till frihet från våld

För att upptäcka fler tjejer och kvinnor som far illa behöver vi vara fler som reagerar och vågar se våldet. Det handlar dels om att skydda kvinnan, dels om att hindra mannen från att begå våldsbrott. Personal inom till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldiga enligt lag att anmäla om de misstänker att ett barn far illa.

Stärk kvinnojourerna

Kvinnojourerna gör idag en stor del av det arbete som ligger på Göteborgs Stad. Trots det vet vi att många kvinnojourer kämpar med finansieringen. Det här är ett ansvar som åligger Göteborgs Stad enligt socialtjänstlagen. Göteborgs Stad ska när som helst under dygnet kunna säkerställa att en kvinna som behöver skydd får det. När det gäller exempelvis vård av missbrukare, ett ansvar som också ligger på Göteborgs Stad och som ibland utförs av andra utövare, så behöver dessa aktörer inte kämpa för sin överlevnad och leva på kortsiktiga bidrag. Det är orimligt att kvinnojourer som utför ett synnerligen viktigt arbete, och vars arbete egentligen borde ligga på Göteborgs Stad, ska behöva slåss för ekonomisk överlevnad. Vi menar att det är det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourer, men att arbetet fortfarande ska bedrivas av jourerna då de besitter en unik erfarenhet och stor kompetens. Centerkvinnorna i Göteborg vill se att Göteborgs Stad i högre utsträckning sluter långsiktiga samverkansavtal och stödjer organisationer som arbetar våldsförebyggande och med stöd till våldsutsatta. Enligt socialtjänstlagen kan akuta insatser ges omgående, utan utredning, om behov finns. Socialtjänstlagen efterföljs inte alltid på den här punkten. Vi vill att Göteborgs Stad ska säkerställa skyddat boende inom ett dygn från det att anmälan inkommer eller från det att våldet upptäcks. Det handlar om liv och död.

Kvinnojourernas skyddade boenden uppges vara under stor press och nästan alla kvinnojourer uppges ha tvingats neka kvinnor som sökt boende, på grund av platsbrist. Att ha möjlighet att få en egen bostad och på det sättet kunna gå vidare med livet är centralt för att kvinnor ska få tillgång till sin frihet. Därför vill Centerkvinnorna i Göteborg att det införs en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. En annan aspekt att ha med är husdjur. Förövare ger sig ofta på även husdjur som en del i maktutövandet, vilket påverkar kvinnas val att lämna en våldsam man. Därför kan det vara avgörande att det finns platser på skyddade boenden för kvinnor med husdjur.

Kvinnofrid

Göteborgs Stad är ansvariga för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor och barn får rätt till stöd och hjälp. Därför är det centralt att Göteborgs Stad har handlingsplan för ingripande vid våld i nära relationer samt att det tydliggörs vilket stöd som de våldsutsatta är berättigade till. Dessa handlingsplaner bör också ha ett tydligt fokus på systematiska våldsförebyggande insatser som Göteborgs Stad ska arbeta med för att minska våldet. Det våldsförebyggande arbetet måste stärkas i både skolan och på mödravårdscentralen genom ökad information om våld i nära relationer. Vi vill att Göteborgs Stad socialtjänst ska ha ett kvinnofridsteam, en enhet med särskild kunskap om våld i nära relation.

Att grannar reagerar när något inte verkar stämma kan vara livsavgörande. Vi vill därför att Göteborgs Stad inför Huskurage i sina kommunala bostäder, som ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de misstänker att de hör att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för personer som har våldsproblem, men inte är dömda, att få rätt till vård och behandling.

Polisen och Göteborgs Stad har idag en stark samverkan när det gäller frågan om våld i nära relation. Det är särskilt viktigt att denna samverkan konkretiseras i samverkansavtal. För att fortsätta stärka detta arbete och säkerställa att stödet som ges blir mer enhetligt vill Centerkvinnorna i Göteborg även se att det införs kvinnofridshus i Göteborgsregionen. Där ska kvinnor kunna få samlad hjälp och stöd då både polis, socialtjänst och vård kan finnas under samma tak.

Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet. Ingen ska behöva utstå trakasserier eller sexuellt ofredande vare sig av sina chefer eller kollegor. Samtidigt vet vi att sexuella trakasserier och andra oönskade beteenden är vanligt i arbetslivet. Ingen bransch är skonad. Vi vill att Göteborgs Stad ska ha tydliga riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier i sin verksamhet.

De senaste åren har allt fler yrkesgrupper, såsom tandsköterskor med flera, fått upp ögonen för våld i nära relationer. Centerkvinnorna i Göteborg anser att allt fler yrkesgrupper i samhället borde utbildas i att upptäcka och förhindra våld mot kvinnor, då det är ett stort samhällsproblem.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att Göteborgs Stad ska åläggas att stärka arbetet för att förebygga sexuella trakasserier.
 • Att det ska införas kvinnofridshus i Göteborgsregionen.
 • Att Göteborgs Stad ska ha en enhet med särskild kompetens om våld i nära relation.
 • Att Göteborgs Stad ska säkerställa skyddat boende inom ett dygn från att anmälan inkommer eller från det att våldet upptäcks.
 • Att principen om Huskurage ska införas i alla kommunala bostadsbolag och att privata bostadsbolag ska uppmuntras att införa densamma.
 • Att kvinno-, tjej- och ungdomsjourer ska få en långsiktig finansiering.
 • Att Göteborgs Stad i större utsträckning sluter långsiktiga samverkansavtal med tjej- och kvinnojourer.

Jämställd rätt till frihet från hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor begränsas i sina liv och blir utsatta för våld eller förtryck på grund av, för en viss grupp, normavvikande beteende. Vad som stipulerar denna heder kan vara olika, men har ofta en stark koppling till patriarkala normer och strukturer såsom kontroll av sexualitet. Det är av stor vikt att barn får mer kunskap om våld och förtryck, dess uppkomstmekanismer och om hur man kan söka hjälp. Det är också avgörande med insatser som riktar sig mot föräldrar, vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kräver strukturellt och långsiktigt arbete samt att hela samhället kraftsamlar på flera olika nivåer samtidigt. Som liberala feminister står vi upp för människors frihet och egna val, oavsett bakgrund och religiös tillhörighet. Arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor och har sin grund i de mänskliga fri- och rättigheterna. Därför är det angeläget att värna om demokrativillkoret och förhindra att skattemedel går till organisationer som hindrar bekämpandet av hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt det nationella kompetensteamet, som ligger under länsstyrelsen i Östergötland, finns det omfattande kunskapsbrister men också stora variationer i hur myndigheter och kommuner följer och tolkar befintlig lagstiftning på området. Centerkvinnorna i Göteborg vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för personal som möter unga tjejer och killar som riskerar att utsättas för våld och förtryck i hederns namn. Genom att upptäcka och prata om problematiken kan fler flickor och pojkar få möjlighet att leva ett liv i frihet. Vi vill att en omfattande kunskapshöjning genomförs hos Göteborgs Stad kring hedersrelaterat våld och förtryck. Centerkvinnorna i Göteborg vill att riktlinjer tas fram för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten.

Myndigheter har ansvar både för att professionellt bemöta, ge vård och omsorg till de flickor och kvinnor som blivit könsstympade samt att förebygga könsstympning. Centerkvinnorna i Göteborg vill arbeta med informationsinsatser gentemot föräldrar i syfte att förebygga könsstympning. Centerkvinnorna i Göteborg vill också se ett starkare informationsuppdrag både till elev- och ungdomshälsan och till skolan när det gäller att informera om könsstympning, så kallade ”oskuldskontroller” och barnets rättigheter.

Centerkvinnorna i Göteborg vill se stärka kunskaps- och utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck. För att förbättra stödet till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck vill Centerkvinnorna i Göteborg att idén om kvinnofrids och barnahus, som idag samlar polis, rättsväsende, socialtjänst och vård, också ska användas för att personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska få det stöd och den hjälp som de har rätt till.

Skolan är en plats där barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. För att upptäcka och skydda barn från hedersrelaterat våld och förtryck behöver skolpersonal få ökad kunskap. Centerkvinnorna i Göteborg vill att alla skolor ska ha en handlingsplan för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och stödjande vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Likaså måste skolan veta hur den ska agera vid misstanke inför ett skollov om bortgifte eller så kallade uppfostringsresor. Alla barn i Sverige har rätt till utbildning och skolhuvudmän bär ansvar för att säkerställa att barn går i skolan från och med det år de fyller 6 år. Här har skolhuvudmannen ett skolpliktsansvar. Även fristående skolor ska anmäla till skolhuvudman vid olovlig frånvaro. Centerkvinnorna i Göteborg vill att Göteborgs Stad säkerställer sitt skolpliktsansvar samt att Göteborgs Stad ska rapportera när det finns misstanke om att barn förs bort.

Hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig i många olika typer av kontroll och våldsutövningar. I vissa fall är slöjan ett uttryck för förtryck och ett medel för att kunna kontrollera flickor och kvinnor, och i de fallen kommer vi alltid motarbeta tvång. Slöja är dock även ett plagg som många frivilligt väljer att bära utifrån religiös övertygelse. En religiös övertygelse kan både barn och vuxna ha. Samtidigt som religionsfriheten är central är det lika viktigt att värna om individers rätt att avsäga sig en religion, värna allas rätt till yttrandefrihet och rätt att leva i trygghet. När det gäller slöja på barn i skolan stödjer Centerkvinnorna i Göteborg Skolverkets rekommendationer som säger att pedagoger ska ha rätt att förbjuda elever att bära heltäckande slöja i situationer när så bedöms nödvändigt.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att både barns och vuxnas rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet respekteras.
 • Att informationsuppdraget till elev- och ungdomshälsan samt skolan stärks när det gäller att informera om könsstympning, oskuldskontroller, tvångsäktenskap och barnets rättigheter.
 • Att informationsinsatser gentemot vårdnadshavare i syfte att förebygga könsstympning genomförs.
 • Att all förskole- och skolpersonal ska få kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att alla skolor ska ha en handlingsplan för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och stödjande vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att det ska genomföras en omfattande kunskapshöjning kring hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att skattemedel inte ska gå till organisationer som undergräver demokratiska principer, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
 • Att det ska genomföras en omfattande kunskapshöjning i Göteborgs Stad kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställd maktfördelning

Att kvinnor och män ska ha lika möjlighet till makt och inflytande borde vara en självklarhet i ett av världens mest jämställda länder. Trots det har vi en bit kvar innan målet är nått. En jämställd maktfördelning kräver också ett jämställt ägande och ekonomiskt inflytande för både kvinnor och män.

En jämställd maktfördelning är central ur flera olika aspekter. Dels är det viktigt i en demokrati att de folkvalda representerar folket. Dels sänder det viktiga signaler om jämställdhet till framtida generationer. Genom att fler barn växer upp i ett samhälle där alla individer har lika möjligheter till makt och inflytande kan vi förändra historiska normer och strukturer. Det är därför viktigt att valberedningar tar hänsyn till jämställdhet i sitt arbete. Centerkvinnorna i Göteborg vill att andelen kvinnor och män ska vara lika som har förtroendeuppdrag i Göteborgs Stads nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser.

Politiken är en av de mest jämställda sektorerna, men ser man till den reella jämställdheten så råder det stora könsskillnader. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män. Detta är allvarligt för vår demokrati. Centerkvinnorna i Göteborg vill att alla ska ha goda förutsättningar att ta politiska uppdrag. Därför vill vi också att uppdragen ska ge ekonomisk ersättning och vara möjliga att kombinera med både arbets- och familjeliv.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att andelen kvinnor och män ska vara lika som har förtroendeuppdrag i Göteborgs Stads nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser.
 • Att förtroendeuppdrag i Göteborgs Stad ska ge ekonomisk ersättning och vara möjliga att kombinera med både arbets- och familjeliv.

Jämställd utbildning

Skolan utgör i hög grad grunden för individers kunskapsinhämtande, men det är också här som många formas till demokratiska samhällsmedborgare. Att skolan är jämställd och präglas av genus- och normkritisk pedagogik är därför extra viktigt. Centerkvinnorna i Göteborg vill att all undervisning och relevant material i skolan ska präglas av ett genus- och normkritiskt perspektiv, samt att all personal ska utgå från ett genus- och normkritiskt perspektiv. Vi kommer även verka för att grundskolan inte vidmakthåller patriarkala strukturer som påverkar barn och ungas möjligheter i livet.

Skolan lägger grunden för många ungas framtida val av yrke. Därför är det viktigt att skolan är en tydlig motvikt mot en könssegregerad arbetsmarknad och visar att kön är irrelevant när det gäller val av yrke. Det är viktigt att ge elever kunskap och möjlighet att kunna driva företag. Därför vill Centerkvinnorna i Göteborg se att kurser i vardagsekonomi, företagande och entreprenörskap blir tillgängligt för fler elever genom att det blir en del i samtliga gymnasieprogram och i grundskolan. Vi ser gärna att det redan i förskolan arbetas med entreprenörskap och förståelse för företagande, samt att möjligheten att starta UF-företag ska bli en del i samtliga gymnasieprogram.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att all skolundervisning och relevant skolmaterial ska präglas av ett genus- och normkritiskt perspektiv.
 • Att förskole- och skolpersonal ska utgå från ett genus- och normkritiskt perspektiv i sina verksamheter.
 • Att kurser i vardagsekonomi, företagande och entreprenörskap ska bli en del i samtliga gymnasieprogram och i grundskolan och att möjligheten att starta UF2358 företag ska bli en del i samtliga gymnasieprogram.
 • Att vikten av ett tydligt, förebyggande värdegrundsarbete i skolorna, i såväl offline- som onlinemiljöer, synliggörs.
 • Att förekomsten av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier i skolan ska kartläggas.

Jämställd samhällsplanering

Att alla oavsett kön känner sig trygga med att röra sig fritt i det offentliga rummet är centralt för den enskilda individens frihet, men också för jämställdheten. Idag vet vi att kvinnors upplevda otrygghet i det offentliga rummet ökar, även om brottsligheten i sig inte gör det.

Öka tryggheten i det offentliga rummet

Otryggheten är något som vi måste ta på allvar. För att öka tryggheten i det offentliga rummet vill Centerkvinnorna i Göteborg att belysning av cykel- och gångvägar vid hållplatser för kollektivtrafik utökas. För att bygga ett samhälle där alla känner sig trygga är det av yttersta vikt att olika perspektiv finns med redan vid planeringsfasen. En viktig förutsättning för trygga miljöer är att Göteborgs Stad ser över belysning i planering av nya bostadsområden. Vi vill även att det vid renovering och nybyggnation ska byggas fler offentliga toaletter för att säkerställa en god hygien, som är särskilt viktigt för menstruerade flickor och kvinnor. Därför vill vi att fler kvinnor ska involveras i stadsplanering och utformning av nya bostadsområden. Vi vill också att jämställdhet ska finnas med som ett krav vid offentlig upphandling.

”Gender budgeting” handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möts flickors och pojkars, kvinnor och mäns behov? Och vilka blir effekterna? För att få ökad kunskap och förståelse om hur budgetarbete påverkar jämställdhetsarbetet vill vi att alla verksamheter inom offentlig sektor synar och följer upp sina budgetar med hjälp av ”gender budgeting”.

Föreningsliv och idrott

Ett aktivt och jämställt föreningsliv har stor betydelse för att skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och delaktiga. Föreningslivet måste präglas och aktivt arbetar för ett jämställt samhälle. Idrotten är störst inom föreningslivet. Vi vet att det finns strukturer som motverkar arbetet för en jämställd idrottsrörelse. Göteborgs Stad bekostar stora delar av många idrottsklubbars och andra föreningars verksamhet i form av aktivitetsbidrag. Vi vill att Göteborgs Stad ska satsa lika mycket på flickor och pojkars idrottande och ska ställa jämställdhetskrav vid handläggning av aktivitetsbidrag.

Centerkvinnorna i Göteborg ska arbeta för:

 • Att Göteborg Stad satsa lika mycket på flickor och pojkars idrottande.
 • Att jämställdhetskrav ska ställas då skattemedel används till aktivitetsbidrag och för att stötta idrottsklubbars och andra föreningars verksamhet.
Annons